Tècniques per parlar en públic

  Online   Subvencionat Comunicació i màrketing

Dates online

Del 17/09/2024 al 23/10/2024

Hores online

20 h

Descripció:

Parlar en públic de forma eficaç requereix dominar tots els aspectes de la comunicació verbal i no verbal, superar la por escènica. És imprescindible practicar diferents tècniques per transmetre seguretat i ser convincent. En aquest curs, pots aconseguir el repte de convertir-te en un orador que deixa empremta.

Si parlar en públic és una assignatura pendent per millorar en la teva carrera professional apunta't. T'adjudarem a pujar a l'escenari des del respecte i la confiança!

Dirigit a:

Tots els professionals que en un moment donat necessiten parlar en públic per presentar un projecte, dinamitzar una xerrada, exposar una activitat, intervenir en una taula rodona o una reunió. 

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

MÒDUL 1: Preparació per parlar en públic (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Definició de la nostra capacitat de comunicació.
  • Domini de la por escènica.
  • Aplicació de les habilitats dun orador.
  • Identificació de les pautes que ajuden a relaxar-se abans d'un discurs.
  • Adequació de la imatge que volem transmetre amb la imatge que perceben els altres.
  • Utilització de tècniques de respiració.
 • Enumeració de les característiques de la comunicació.
  • Aplicació de la comunicació no verbal (gestos, parallenguatge i proxèmia).
  • Maneig d'una comunicació oral clara i entenedora per al públic.
  • Dominació de la veu per crear interès i facilitar la comunicació.

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Autocontrol i gestió de les emocions.
 • Augment de la seguretat i la confiança en un mateix.
 • Adquisició d'habilitats de comunicació.

MÒDUL 2: Estructura i elaboració del discurs (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Planificació de l'estructuració i l'elaboració d'un discurs.
  • Adequació de la comunicació al context en què es realitza la intervenció.
  • Organització i preparació d'idees.
  • Utilització de tècniques de presentació.
 • Anàlisi dels aspectes clau d'una intervenció amb èxit davant dels mitjans
  • Identificació de conductes específiques que es manifesten en situacions d'interacció social
  • Formulació de preguntes que enforteixin el debat
  • Facilitació de comportaments de compromís i col·laboració

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Desenvolupament de soft skills com ara la capacitat d'anàlisi i síntesi, la disciplina i la creativitat.
 • Preocupació per la imatge i el desenvolupament de competències que afavoreixin la intervenció pública.

Objectius:

 • Formular tècniques per parlar en públic basant-se en el nostre autoconeixement i les habilitats de comunicació.
 • Identificar les característiques i les expectatives del públic per adaptar el missatge i elaborar una intervenció amb èxit.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, cada dos dies o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Tècniques per parlar en públic

Eines per convertir-te en un bon orador/a

Inscriu-te aquí

Codi

T13.2-24

Impartit per

Blanca Pascual

Formadora, especialista en expressió i didàctica del moviment, actriu i directora d'activitats de Lleure Educatiu.

Llicenciada en Art Dramàtic, en l'especialitat de teatre físic i Postgraduada en Pedagogia del moviment.

El seu treball es basa en la comunicació i el treball del cos, així com les dinàmiques de grup per millorar les relacions humanes i optimitzar els resultats comunicatius. 

 

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat