Noticies

Formació bonificable per a empreses

Per aprofitar tots els instruments de finançament, l’Escola Efa s’ocupa de facilitar la bonificació de la inversió en formació.

La bonificació s'aplica mitjançant el crèdit anual de què disposen totes les empreses per destinar a formació dels seus treballadors/es, mercès a la cotització a la Seguretat Social.

L’Escola Efa ofereix el servei de gestió de la formació programada de les empreses per tal de que pugueu fer ús d'aquest crèdit sense afectar el vostre compte de resultats.

Què és la formació programada per les empreses?

Un crèdit anual que tenen totes les empreses i que depèn de la quota de formació professional pagada l’any anterior. Aquest crèdit s’ha de consumir durant l’any vigent i està pensat per cobrir les necessitats formatives concretes de cada empresa i treballador/a.

Què podem gestionar des de l'Escola Efa?

  • La formació pròpia de l’Escola Efa (sense cost afegit).
  • La formació que desenvolupa un altre centre formatiu que estigui acreditat i/o inscrit al Registre de centres de formació del SEPE.

Les regles d’or:

  • Els alumnes han d'estar contractats en el moment que comença el curs.
  • La sol·licitud de formació a l’Escola Efa s’ha de fer 15 dies naturals abans de que comenci la formació.
  • Les modificacions es poden fer fins a 5 dies abans de que comenci el curs.
  • Només es poden bonificar treballadors que han assistit al 75% de la formació.
  • Les formacions han de tenir un mínim de 2 hores de durada.
  • Els treballadors/es autònoms no se'n poden beneficiar.

Demana'ns informació:

Tel. 934 180 257
programes@escolaefa.cat

Tots els serveis en aquest àmbit són a mida. Truqueu-nos i acordarem l’opció de servei més adequada per a les vostres necessitats.